به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


هاي لنت


ترمزهاي High Lent دقيقا مهندسي شده اند تا حداکثر ايمني، عملکرد و راحتي را ارائه دهند. به همين دليل است که High Lent در حال حاضر يک شريک قابل اعتماد براي توليدکنندگان خودرو در کشور است.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge