به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


چنارستان


چنارستان به پژوهش و کارگرداني هادي آفريده و با تصويربرداري گروه فراديد درباره خيابان وليعصر تهران است.

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

در اين مستند براي اولين بار خاطرات جمعي و شفاهي تهراني ها در طول يک قرن در طولاني ترين خيابان خاورميانه بررسي مي شود.
چنارستان در هشتمين جشنواره بين المللي فيلم مستند ايران-سينما حقيقت رکوردار کانديدا جوايز شد وسه جايزه اصلي جشنواره سينما حقيقت را کسب کرد.