به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


فرش


بزرگ ترين فرش خاکي جهان

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

بزرگ ترين فرش خاکي جهان واقع در جزيره هرمز
ثبت شده در رکوردهاي گينس