به سايت

گروه فرادید

خوش آمدید


اسرار درياچه تخت سليمان


جواهري مهجور و ناشناس در 45کيلومتري شمال شرق تکاب در استان آذربايجان غربي

Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge Click to enlarge

براساس باورهاي عاميانه، کل مجموعه تخت سليمان توسط نيروهايي ماورايي ساخته شده که از حضرت سليمان فرمان مي بردند، براساس همين باورها وي انگشتري در دست داشت که تمام قدرت خود را از آن مي گرفت.